A Wellis Magyarország Zrt.

általános adatkezelési tájékoztatója

 1. A Wellis Magyarország Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C, cégjegyzékszám: 01-10-048882, adószám: 25584864-2-43, telefonszám: +36 29 564 380 (központi telefonszám), e-mail: info@wellis.eu, önállóan képviseli: Czafik Zsolt vezérigazgató, adatvédelmi tisztviselő / kapcsolattartó neve és elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

 1. Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy
 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@wellis.eu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név azonosítás hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
kérdés, kérés válaszadás, tájékoztatás
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon) későbbi bizonyítás jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet
captcha kód (weboldalon) annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való megfelelésben ölt testet
beküldés időpontja kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet
adott válasz tartalma, időpontja válaszadás bizonyítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása
Jogalap: függ az érintett státuszától, lehet

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), de lehet jogos érdek is (GDPR 6. cikk (1) f) pontja, ha az érintett képviselő, kapcsolattartó)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Tárolási idő
név* azonosítás

 

függ a kezelt adattól és annak konkrét céljától és jogalapjától, tipikusan a cél   megvalósulásáig, vagy a jogviszony megszűnését követő 5 év végéig
telefonszám* azonosítás, kapcsolattartás
e-mail cím*
egyéb adat válaszadás
Adattovábbítás: alapvetően nem történik, kizárólag hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás Automatizált kiküldés, illetve a leiratkozás automatizált, de sem döntéshozatal, sem profilalkotás nem történik

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata
Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Tárolási idő
név* azonosítás

 

Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok
e-mail cím* azonosítás és hírlevél kiküldése
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja* későbbi bizonyítás
Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozó elérhetősége: Adatfeldolgozó által végzett feladat:
Pardot The Landmark at One Market,
Suite 300,
San Francisco, CA 94105
Phone: 1-800-667-6389
feliratkozott érintettek adatainak tárolása, hírlevelek kiküldése, leiratkozások kezelése, statisztikák vezetése
Adattovábbítás: alapvetően nem történik, kizárólag hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás Automatizált kiküldés, illetve a leiratkozás automatizált, de sem döntéshozatal, sem profilalkotás nem történik

 

Szerviz- és hibabejelentés során megvalósuló adatkezelés
Cél: a szerviz- illetve hibabejelentések fogadása, feldolgozása és megoldása
Jogalap: adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja)

fogyasztói panasznak minősülő bejelentés esetén jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja)  a panaszkezelés a 1997. évi CLV. alapján

Érintettek: Minden természetes személy, aki szerviz- és hibabejelentés során megadott adatok alapján beazonosítható
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre (weboldalon keresztül történő bejelentés esetén) Cél Tárolási idő
Kapcsolattartási adatok 5 évig
név* azonosítás és megszólítás

 

telefonszám* azonosítás és kapcsolattartás
e-mail cím* azonosítás és hírlevél kiküldése
cím* azonosítás
Hibabejelentési adatok
Beüzemelést a Wellis végezte-e kérdés válasza garancia
vásárlás dátuma termék beazonosítása
eladó szerv. neve*
számlaszám*
Wellis rendelési szám
Termék neve*
Hiba leírása*
Beküldés időpontja* hibaelhárítás
Adattovábbítás: alapvetően nem történik, kizárólag hatóság, bíróság, békéltető testület, jogi képviselő számára történhet szükség esetén
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.
Egyéb: A szerviz- és hibabejelentés történhet weboldalon egy űrlapon keresztül, e-mail-ben, és telefonon keresztül is. Ha a Wellis rögzített telefonvonalát hívta, úgy a rögzített telefonvonalon keresztül történő adatkezelés tájékoztatóját is alkalmazni kell.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez.

 

Megrendeléssel összfüggő adatkezelések
Cél: ·        kedvezmény nyújtása kuponbeváltással (amennyiben ilyen történik)

·        a megrendelés (ügyfél ajánlatának) leadása, feldolgozása, teljesítése

·        számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Jogalap: ·        előzetes és önkéntes hozzájárulás (kuponbeváltás kapcsán)

·        adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (megrendelés leadása, szállítási adatok megadása) megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha az érintett természetes személy. Amennyiben nem természetes személy képviselőjeként jár el, adatai kezelésének jogalapja az Adatkezelő kapcsolattartási jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

·        jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számlázási adatok kapcsán a 2007. évi CXXVII. törvény alapján

Érintettek: Minden természetes személy, aki a megrendelés leadása során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Tárolási idő
kupontkód kupon beváltás, kedvezmény nyújtása 8 évig a 2000. évi C. törvény alapján
Számlázási és megrendelés leadási célból
név* azonosítás és megszólítás, számla kötelező eleme
telefonszám* azonosítás és kapcsolattartás megrendelés kapcsán
e-mail cím*
cégnév ha cég a megrendelő / vásárló
adószám
cím* kiszállítás, számla kötelező eleme
megjegyzés megadott egyéb információ feldolgozása
vételár* fizetési kötelezettség
fizetési feltételek*
megrendelés leadásának időpontja* későbbi bizonyítás, ÁSZF szerinti további lépések (pl. visszaigazolás) megtétele
Adattovábbítás: Kiszállítást végző partner számára, amennyiben a megrendelt termék kiszállítását kéri az érintett. A kiszállítást végző partnerről a Wellis külön tájékoztatja az érintettet, jelen tájékoztatóban aránytalan nehézséget jelentene a partnerek felsorolása.

Adattovábbítás történhet még hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.
Egyéb: A weboldalon elérhető ÁSZF áttekintése és elfogadása elengedhetetlen a megrendelés leadásához.

 

Megrendelés leadását követően az ügyfélszolgálat telefonon keresztül egyeztet az érintettel a teljesítés részleteiről.

 

Extra garancia céljából történő regisztráció során megvalósuló adatkezelés
Cél: extra (kiterjesztett időtartalmú) garancia igénybe vételének lehetővé tétele a weboldalon keresztül elérhető regisztráció segítségével, valamint az extra garanciával kapcsolatos kapcsolatfelvétel és -tartás
Jogalap: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)
Érintettek: Minden természetes személy, aki az extra garancia céljából történő regisztráció során megadott adatok alapján beazonosítható
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Tárolási idő
Kapcsolattartási adatok 5 évig (általános elévülési időben)
név* azonosítás és megszólítás
telefonszám* azonosítás és kapcsolattartás
e-mail cím*
cím azonosítás
Termékadatok
Model neve* 1.      termék beazonosítása
Spa eladó neve*
Spa sorozatszám*
vásárlás dátuma­*
vételár*
telepítés dátuma*
Beküldés időpontja* későbbi bizonyítás
Adattovábbítás: alapvetően nem történik, kizárólag hatóság, bíróság, békéltető testület, jogi képviselő számára történhet szükség esetén
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.
Egyéb: A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez.

 

Az oldalon történik statisztikai célú adatgyűjtés, az adatok nem kapcsolódnak össze az érintettel, az adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul és nem feltétele az extra garancia céljából történő regisztrációnak.

 

Rögzített vonalú telefonbeszélgetés adatkezelése
Cél: megrendelésekkel, a szállításokkal kapcsolatos egyeztetések visszakereshetősége, továbbá a panaszkezelés.
Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a fenti célban és a folyamatosan magas színvonalú kiszolgálásban ölt testet és amely egyébként egybe esik az érintett 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) bek-ben megfogalmazott, panasztételi joggyakorlásának lehetőségével és az ilyen esetben az Adatkezelőre, mint vállalkozásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítésével (panasz kivizsgálásának kötelezettsége az 1997. évi CLV. törvény 17/A § (3) bek. alapján)
Érintettek: Minden természetes személy, aki a rögzített vonalú telefonbeszélgetés során kezelt adatok alapján beazonosítható, beazonosított (pl. megrendelő/panaszos, munkavállaló)
Adatkategória: megadott személyazonosító adatok (pl. név)

kapcsolattartási célból megadott adatok (pl. telefonszám)

megrendelés adatai

panasz esetén a panasz adatai

érintettek hangja

hívás adatai (időpont, hossz)

hívásazonosító (hívás időpontja + a hívó fél telefonszáma)

Időtartam: amennyiben panasz nem történik, úgy a hívástól számított egy évig

panasz esetén 5 évig

Mód: elektronikusan, automatizáltan
Forrás: érintettek
Egyéb: Adatkezelő minden, megrendelés felvételére szolgáló telefonvonala rögzítésre kerül.
Adattovábbítás: Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.

 

Kamerarendszer üzemeltetés során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Cél: vagyonvédelem, személyvédelem, élet- és testi épség védelme, veszélyes anyagok védelme
Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a fenti célokban ölt testet
Érintettek: Minden természetes személy, aki a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik
Adatkategória: képmás, felvételen tanúsított magatartás
Időtartam: felhasználás hiányában 30 napig
Mód: elektronikusan, automatizáltan
Forrás: érintettek
Adattovábbítás: Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Cél: Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)
Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek
Adatkategória: Lásd a közösségi oldal adatkezelési tájékoztatójában
Időtartam: érintett kérésére törlésig
Forrás: érintettek
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik a Wellis által.
Egyéb: A Meta oldalak és alkalmazások vonatkozásában közös adatkezelés történik tekintettel arra, hogy a Meta közös adatkezelőnek tekinti magát az oldalelemzések kapcsán. További információ elérhető a https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oldalon és más közösségi oldalakon. A Wellis felelősséget nem vállal a közösségi oldal üzemeltetője által megvalósuló adatkezelésekért.

 

Vásárlók könyvébe történő adatrögzítés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Cél: az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszok és javaslatok rögzítése, megnyugtató rendezése
Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja a kereskedelemről szóló törvény alapján)
Érintettek: Minden természetes személy, aki a vásárlók könyvébe tett bejegyzés által beazonosítható, beazonosított
Adatkategória: név, cím, email cím, termék/szolgáltatás meghatározása, megjegyzés, időpont, bejegyzés sorszáma
Időtartam: 5 évig
Forrás: érintettek
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Nem történik.
Adattovábbítás: Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség esetén.

 

A karrier weboldalon adott pozícióra történő jelentkezéshez szükséges regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Az adatkezelés célja: karrier weboldalon adatok megadása (regisztráció) ahhoz, hogy érintett meghirdetett, adott pozícióra jelentkezzen
Az érintettek köre: minden természetes személy, aki adott pozícióra történő jelentkezés céljából adatokat ad meg (regisztrál) a karrier weboldalon (jelentkező)
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: Kezelt adat célja: Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés időtartama:
név* megszólítás, azonosítás GDPR 6. cikk (1) a) pontja, önkéntes hozzájárulás adott pozícióval kapcsolatos kiválasztási folyamat lezárásáig kivéve,

– ha érintett előbb kéri adatainak törlését, akkor a törlésig vagy

– ha időközben hozzájárul adatainak további kezeléséhez, abban az időszakban, vagy

– ha a jelentkező részt vett állásinterjún, mert ebben az esetben az Adatkezelő letárolja az adatokat az egyenlő bánásmód későbbi bizonyításához, jogos érdekéből, 3 évre, összhangban a 2003. évi CXXV. törvény 17. §-val

e-mail cím* kapcsolatfelvétel
telefonszám*
lakcím pozícióhoz kapcsolódó elvárásokhoz történő összehasonlítás
legmagasabb iskolai végzettség
nyelvtudás
munkatapasztalatok
pozícióval kapcsolatos, érintett által megadott egyéb információk (pl. bérigény)
feltöltött file adatkörei
adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése* megfelelő tájékozottság későbbi bizonyítása Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyításban ölt testet
jelentkezés (regisztráció) időpontja* technikai adat, későbbi bizonyítás
Adatfeldolgozók és adatfeldolgozási tevékenység, címzettek: Adatfeldolgozó: a HRmaster szoftvert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2. emelet, tel.: (06 46) 505 403

 

Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság számára szükség esetén

Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik

 

 

A karrier weboldalon adatbázisba történő jelentkezéshez szükséges regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Az adatkezelés célja: karrier weboldalon adatok megadása (regisztráció) ahhoz, hogy érintett adott pozícióra történő jelentkezés mellett az adatbázisba jelentkezzen
Az érintettek köre: minden természetes személy, aki adott pozícióra történő jelentkezés mellett abból a célból ad meg adatokat, hogy az adatbázisba bekerüljön
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: Kezelt adat célja: Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés időtartama:
név* megszólítás, azonosítás GDPR 6. cikk (1) a) pontja, önkéntes hozzájárulás jelentkezéstől számított 2 évig tart kivéve,

– ha érintett előbb kéri adatainak törlését, akkor a törlésig vagy

– ha időközben módosítja hozzájárulását és kizárólag egy adott pozícióra jelentkezik, vagy

– ha a jelentkező részt vett állásinterjún, mert ebben az esetben az állásinterjútól számított 2 évig kezeli az Adatkezelő az adatokat az egyenlő bánásmód későbbi bizonyításához, jogos érdekéből, összhangban a 2003. évi CXXV. törvény 17. §-val

e-mail cím* kapcsolatfelvétel
telefonszám*
lakcím pozícióhoz kapcsolódó elvárásokhoz történő összehasonlítás
legmagasabb iskolai végzettség
nyelvtudás
munkatapasztalatok
pozícióval kapcsolatos, érintett által megadott egyéb információk (pl. bérigény)
feltöltött file adatkörei
adatkezelési tájékoztató elfogadásának jelzése* megfelelő tájékozottság későbbi bizonyítása Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyításban ölt testet
jelentkezés (regisztráció) időpontja* technikai adat, későbbi bizonyítás
Adatfeldolgozók és adatfeldolgozási tevékenység, címzettek: Adatfeldolgozó: a HRmaster szoftvert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc Egyetemváros AFKI, 2. emelet, tel.: (06 46) 505 403

 

Adattovábbítás történhet hatóság, bíróság számára szükség esetén

Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) web elemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Lezárva: 2022. 03. 06.

 

Czafik Zsolt vezérigazgató

Wellis Magyarország Zrt.